GDPR

Majitel a provozovatel: Ing. Danuše Glaserová, Kopaninská 189, 252 25 Ořech, IČO 65467787

UBYTOVÁNÍ OBČANŮ V SOUKROMÍ A PRONÁJEM PROSTOR PRO UBYTOVÁNÍ FIRMÁM- PENSION U BARONA PRÁŠILA OŘECH

Zpracování osobních údajů ubytovaných hostů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a řídíme se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a plně respektujeme Vaše soukromí.

Zavazuji se, že nebudu poskytovat Vaše osobní údaje třetím osobám.

Vámi zadané osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod, nebudu šířit ani prodávat žádné jiné společnosti k jakémukoliv použití. Informace, které mi poskytnete, budou považovány za důvěrné a budou použity pouze interně v rámci naší společnosti.

Proti ztrátě, zneužití či přepisu informací máme stanoveny interní předpisy a procesy.

 •  – Hotelový host je povinen dodržovat ustanovení ubytovacího a provozního řádu.
 • - Ubytovaným občanům poskytujeme služby v rozsahu a za podmínek stanovených v zákonu č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • - Hostovi vzniká nárok na ubytování uhrazením platby za ubytování v hotovosti, příp. zálohy (doloženo písemným potvrzením o uhrazení zálohy v termínu splatnosti).
 • - Pokud host vyžaduje platbu na fakturu (např. pro využití fondu FKSP, či pro uplatnění daňové úlevy aj.) musí být zálohová faktura uhrazena předem
 • - Ubytujeme pouze hosta, který se řádně zaeviduje, tzn., vyplní registrační formulář dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)
 • Podle nařízení „GDPR“ má ubytovatel tyto právní důvody a právní povinnosti na základě, kterých vyžadujeme osobní údaje od občanů (tj. host vyplní registrační formulář) a není nutné žádat o souhlas občana.
 • - Zákonná povinnost: zákon o pobytu cizinců na území České republiky.
 • - Host má právo v souvislosti s osobními údaji, kdykoliv nás kontaktovat a chtít znát, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem.
 • - Host má právo vznést proti zpracování jeho osobních údajů námitku nebo právo, abychom jeho údaj přestali zpracovávat, neexistuje-li jiný právní důvod, který je uvedený viz výše.

 

Základní pravidla z ubytovacího řádu Pensionu U Barona Prášila

 • Host po vyplnění registračního formuláře a úhradě objednaných služeb v plné výši obdrží klíč od hotelového pokoje. Od tohoto okamžiku má do pokoje přístup pouze tento host (hosté). Přístup ubytovatele do pronajatého pokoje je omezen pouze na nutný rozsah za účelem splnění podmínek ubytování sjednaných mezi hostem a ubytovatelem, kde se převážně jedná o úklidové služby a drobné opravy.
 • Za ztrátu, či zničení klíče od pokoje si účtujeme poplatek 200,-Kč. Za ztrátu klíče od pensionu pak 600,-Kč.
 • Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívat pokoje jiným osobám, které nejsou zaevidovány registračním formulářem na daný typ pokoje. Pro zajištění maximálního soukromí hosta lze sjednat i omezení vstupu ubytovatele do pokoje.
 • V den příjezdu je pokoj hostovi k dispozici od 16.30 hod. Nejpozdější ubytování je možné provést do 21:00 hodiny, pak hostovi nárok na ubytování propadá bez náhrady. Host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod posledního dne ubytování. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu hotel účtovat pobyt i za následující den, dle platného ceníku.
 • Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu apod.) můžeme nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky. Jiným ubytováním se rozumí pokoj jiné kategorie, jakožto i adekvátní náhrada ubytování v jiném ubytovacím zařízení. Hostovi nebudeme nijak změnu kompenzovat, či po hostovi vyžadovat doplatek za rozdíl ceny.
 • V době od 22:00hod do 6:00hod host dodržuje v pensionu noční klid.
 • Psi a jiná zvířata mohou být ubytována jen se souhlasem ubytovatele a za předpokladu, že host uhradí cenu za ubytování tohoto . Host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete v ubytování a je povinen nahradit případnou škodu, která byla zvířetem v pensionu způsobena. Cena za umístění zvířete se účtuje podle platného ceníku. V případě hlučnosti či poškozování si vyhrazujeme právo rezervaci ihned a bez náhrady ukončit. Ukončením rezervace není nijak dotčena nutnost uhradit již odbydlené noci. Zvířata musí být vždy na vodítku, nebo v ochranné kleci a musí nosit náhubek.
 • V pokoji nebo společenských prostorách není dovoleno bez souhlasu ubytovatele přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, které nemají platnou revizi dle ČSN 331610 a 331600
 • Je přísně zakázáno používat vlastní rychlovarné konvice, toustovače a topinkovače, žehličky na vlasy a kulmy, přímotopy a infrazářiče, vařiče, žehličky na prádlo, zesilovače a reproduktorové soustavy, spotřebiče s velkým příkonem, u nichž povrchová teplota přístupných částí může způsobit požár
 • V celém objektu je přísný zákaz kouření a jakékoliv manipulování s otevřeným ohněm pod pokutou 5.000,- Kč.
 • V objektu se zakázáno kouřit jak elektronické cigarety, tak IQOS.
 • Veškeré vybavení pokoje je oprávněn užívat pouze řádně registrovaný host. Host je povinen při odchodu z pokoje, pokoj uzavřít.
 • Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do 12let bez dozoru rodičů na pokojích či v jiných hotelových prostorech.
 • Rovněž není dovoleno ponechávat v pokoji zvířata bez dohledu hosta.
 • Za vzniklé úrazy dětí, nebo poškození majetku dětmi, nese zodpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • Hotel je povinen při onemocnění či zranění zajistit hostovi lékařskou pomoc, případně převoz do nemocnice. V případě vzniku finančních nákladů na přepravu, hradí tyto náklady v plné výši host.
 • Pokud host v rezervačním formuláři, nebo písemné komunikace při vytváření rezervace nesdělí s dostatečným předstihem, že trpí alergií, případně má další omezení, ubytovatel na ně nemusí brát později zřetel.
 • V případě prokazování reklamace, nebo neshod a připomínek v rezervaci, bude ubytovatel vycházet pouze z písemné komunikace s hostem.
 • Při využívání prostor anglický dvorek, grill, parkoviště, část zahrady atd., je host povinen se seznámit a dodržovat provozní řád daného úseku. Zejména si musí počínat tak, aby nedošlo na újmě na zdraví a majetku.
 • Za škody způsobené na majetku ubytovatele hostem, odpovídá host.
 • Host má možnost využít připojení svých elektronických zařízení pomocí Wi-Fi na pokojích i ve společných prostorech pensionu. Host nesmí využívat toto připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření  sítě. Pension nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta při připojení přes tuto síť.
 • Zapomenuté věci ubytovatel po dobu 14 dnů uschová pro vyzvednutí, nebo je odešle na adresu hosta po písemném souhlasu. Ubytovatel bude za tuto službu požadovat úhradu nákladů s tím spojených, které hostovi sdělí předem.
 • V případě, že host hrubým způsobem poruší ubytovací řád, má ubytovatel právo od smlouvy a poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez náhrad.
 • Ubytovatel poskytuje parkovací místa svým hostům na vlastním pozemku pro osobní vozidla a malé dodávky. Max. do 3t hmotnosti a velikosti omezené vjezdem na parkoviště. Ubytovatel nepřebírá poskytnutím parkovacího místa žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na vozidle.
 • Stížnosti a náměty na služby může host podávat výhradně e-mailem na pension@orech.cz nebo písemně na adrese ubytovatele.
Informace o zpracování osobních údajů hostů
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s Vaším pobytem provádíme zpracování Vámi zadaných osobních údajů.
Jedná se o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů, nebo prostřednictvím objednávkového formuláře u spolupracujících ubytovacích agentur. Ubytovatel sám žádný rezervační systém pro ubytování nemá a za správu dat u agentur (www.booking.com, www.penziony.cz a www.airbnb.com) nenese žádnou odpovědnost.

Data o hostech a jejich pobytu jsou uchovávána po dobu vašeho pobytu a po dobu nám ukládající zákon pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu Ořech, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu pro Prahu západ.
Pro zjednodušení ubytování a evidenci stálých klientů je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.
Osobní údaje nevyužíváme k zasílání informačních emailů a nabídek.
Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.
Správcem osobních údajů je Ing. Danuše Glaserová, Kopaninská 189, 252 25 Ořech, IČO 65467787, tel. 607551744, d.glaserova@seznam.cz

 

Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Upřesnění právního titulu – zákon Zdroj – od koho získáno Doba uložení nebo lhůta pro výmaz Kategorie příjemců údajů
Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy rezervační portál uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Rezervace ubytování – na recepci osobně a telefonicky Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku Povinnosti vůči obci Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost  v současnosti není uplatňováno subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Obecní úřad
Předání údajů Cizinecké policii Splnění právní povinnosti – par 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb. Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Cizinecká policie
Evidence hostů v Databázi klientů Zrychlení rezervace stálých hostů Identifikační a kontaktní údaje Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Účtenky a Faktury – doklady pro DPH Vystavování prodejních dokladů Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH Právní povinnost č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a subjekt údajů 10 let Finanční úřad
Evidence dokladů – účtenky a faktury pro DzP – u neplátců DPH Archivace dokladů k DzP dle zákona Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH Právní povinnost č. 563/1991 Sb., o účetnictví – par 31 a 32 subjekt údajů 5 let Finanční úřad
Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb Identifikační údaje Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Pokud budete chtít uplatnit nahlédnutí do údajů, výpis, opravu, výmaz apod, žádost můžete podat těmito způsoby:

 • Osobně – ubytovatel si ověří vaši totožnost podle platného dokladu totožnosti a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti nelze žádost přijmout. K danému termínu vyřízení vám bude po ověření totožnosti předáno bezplatně osobně v pensionu písemné vyrozumění o výsledku žádosti.
  Elektronicky – žádost zašlete datovou schránkou.
  V žádosti musí být uvedeno:
  – Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
  – O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
  – Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
  – Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu