K ČEMU JE NÁM DOBRÝ ÚZEMNÍ PLÁN?

Ing. arch. Irena Brotánková

CHYSTÁTE SE DO ÚPRAV SVÉHO DOMU?
NELÍBÍ SE VÁM, ŽE NA SOUSEDNÍM POZEMKU VYROSTE NOVÝ OBJEKT O 3 PODLAŽÍCH?
CHCEME, ABY NÁS PŘI VJEZDU DO OŘECHA VÍTALY MÍSTO KOSTELNÍ VEŽE PLECHOVÉ HALY?
ZDÁ SE VÁM, ŽE NARŮSTÁ POČET OBYVATEL A POSLEDNÍ SLUŽBY MIZÍ?
MÁ BÝT CENTREM OBCE BAAROVO “PARKOVIŠTĚ”?

V dnešní době je samozřejmostí, ba přímo povinností, že má každé město či obec svůj územní plán. Zjednodušeně řečeno je územní plán souborem výkresové dokumentace a průvodních textů, které určují podobu sídla, jeho uspořádání, vztah k okolní krajině.
Tato dokumentace je zpracovávána týmem odborníků. Po odsouhlasení zastupitelstvem obce, dalšími správními orgány a také - v neposlední řadě - po kontrole občanů obce a majitelů pozemků, se stává závazným dokladem, který ovlivňuje život obce po mnoho následujících let.
Všechny stavby, které se poté v obci realizují, musí být s územním plánem v souladu, musí respektovat zásady a podmínky v něm zakotvené.

Bývalo častým zvykem, a zdaleka nejen v naší obci, že si velcí investoři i drobní stavebníci prosazovali takové záměry, které platnému územnímu plánu ne zcela odpovídaly. Zastupitelstva pak bývala pod tlakem, aby podpořila vydání sporných stavebních povolení svým kladným vyjádřením.
Podle nového stavebního zákona, platného od začátku letošního roku, je tato tíha z obecních zastupitelstev sňata: všechny stavební záměry jsou nyní nestranně posuzovány odbory územního rozvoje. Existuje jediné kriterium - a to právě soulad s územním plánem.
A tak význam a dopad územních plánů ještě více vzrostl.

A buďme konkrétní: v Ořechu máme územní plán platný už od roku 1994. Později, v letech 2002 a 2012, do něj byly vneseny změny, které odrážely nové potřeby obce. I tak však už je tento dokument zastaralý a proto je v posledních letech zpracováván plán nový. Jde o velmi zdlouhavý proces, zadání proběhlo už v roce 2014 a teprve nyní se jeho projednávání a schvalování blíží k cíli (zadání i aktuální stav návrhu je k nahlédnutí na oficiálních webových stránkách Městského úřadu Černošice).
Po zapracování úprav se v blízké době chystá veřejné projednání tohoto návrhu. Během něj budou mít občané možnost bližšího pohledu, pravděpodobně i rozmluvy se zpracovatelem. Po veřejném projednání nastane lhůta 7 dnů, kdy bude ještě možno podat námitky či připomínky. Odpovědné orgány rozhodnou o jejich závažnosti a nutnosti je vypořádat. Pak už schválení nového územního plánu nebude nic stát v cestě.

Bylo by však na místě, uvědomit si, co vše v tuto chvíli náš nový územní plán řeší a co vše v příštích letech ovlivní.
Ořech stojí před závažnými změnami. Největší příčinou je uvolnění velkých ploch pozemků v bezprostředním sousedství či přímo v centru obce k využití - po navrácení původnímu vlastníku, církvi.
Obec však může prostřednictvím pečlivě připraveného územního plánu a zadáním tzv. regulačních plánů (jde o upřesňující následný stupeň dokumentace platný pro omezenou lokalitu) v budoucnu korigovat záměry investorů a přizpůsobovat je potřebám obce a jejích obyvatel: může zajistit dobrou síť komunikací, bezpečnou prostupnost intravilánu pro pěší, dostatek zeleně i ploch pro veřejnou vybavenost apod. Vezmeme-li v úvahu, že na pozemcích určených k bytové výstavbě vyroste až 150 rodinných domů, snadno si spočteme, že obci k současným devíti stům obyvatel přibyde třeba 600 obyvatel nových.
Zároveň je možné (např. předepsáním výměr pozemků, velikostí objektů) velmi ovlivnit budoucí demografické složení obyvatelstva - zda noví občané budou spíše středního věku v honosných vilách nebo půjde o mladé lidi ve startovních bytech. Všichni bychom si asi představovali, že nejlepším řešením je rozumný mix ....
A také je možné výstavbu, kterou si všichni přejeme - tedy vznik objektů pro služby a společenský život v centru obce - zablokovat na mnoho let dopředu nevhodným zadáním realizačních podmínek a zbytečnými sváry s vlastníky.

Prostě územní plán neurčí jen podobu objektů: zda budou mít střechu šikmou či plochou, červenou nebo zelenou, jestli budu moci zvýšit dům o patro ... Ale také to, zda mi bude umožněno zřídit si místo garáže pekařství a zda půjdu souseda navštívit pěšky mezi rozkvetlými záhony nebo pro osobní bezpečí budu muset jet autem. Územní plán ovlivní celý další vývoj obce a tím život nás všech.

A tak se vracím k prvé větě tohoto textu - k čemu je DOBRÝ územní plán? K tomu, aby ten vývoj i život byly DOBRÉ také. Je na nás všech - občanech, abychom se zajímali o veřejné věci a nedali si svou budoucnost utéci pod rukama...