22.5. 2021 – PRVNÍ TURNAJ 2021

MČR dvojic, které se mělo konat v Loděnicích 22.6. bylo PŘESUNUTO na 19.6. Je to naprosto logické. MČR je vrcholem sezóny a nemělo by být prvním turnajem. Je třeba se rozehrát, aktualizovat žebříček a na MČR se připravit. Proto jsme jako sportovní přípravu na MČR zvolili „První turnaj“. Hrajeme 22.5. 2021 od 9.00, zápis do 8.45. Dvojice, limit 32 dvojic, 4 sportoviště, 32 hřišť. 4 kola švýcar a dále 8 KO + turnaje B, C a D. Postupují tedy do nich VŠICHNI. Limit na švýcara je 60 minut. Startovné je 180,-Kč/hráče, 150,-Kč na dítě a juniora. Adresa sportovišť – Ořech, Kopaninská 189.

Ten se bude konat V SOULADU s opatřeními a s minimalizací nebezpečí (nejen) koronavirem. Bez ohledu na to, zda se všemi souhlasíme a zda mají podle nás smysl a logiku. V průběhu sportovní přípravy pétanque 22.5. se o nich nebudeme dohadovat ani o nich diskutovat. Pokud máte v plánu polemizovat o tom, co se mělo a by se mělo apod. , tak pouze PO skončení sportu. Vše dát dohromady, připravit a zajistit hladký průběh dá plno práce. Nepřidělávejte nám prosím další. Děkujeme předem všem, kteří nám s hladkým průběhem pomohou.

ZDE jsou zásady a nezbytnosti turnaje, kopie částí textu opatření a odkaz na celé znění naleznete níže:

1) Hrát budeme dvojice

2) Hrát budeme ob hřiště, tedy na jednom hřišti a sousední bude volné atd. a to na všech čtyřech sportovištích. Tím bude mít každý pro sebe min. 24m2 hřiště (+ plochu za autovou čarou, kterou do plochy podle našich informací započítávají i fotbalový i tenisový svaz). Víme, že je to více, než je nařízeno, ale myslíme si, že to není na škodu a počet účastníků nebudeme navyšovat.

3) Zajištěny jsou záchody. Ostatní vnitřní prostory budou uzavřeny. S sebou si tedy vezměte nejen jídlo a pití, ale také šatny a sprchy.

4) Budeme hrát bez diváků. Omlouváme se, víme, že by mohli být, ale nechceme nikoho kontrolovat a počítat. Nezvěte si tedy prosím k nám tentokrát své kamarády ani jiné diváky. Celý areál v 9.00 uzavřeme.

5) Startovné můžete zaplatit předem na účet č. 163185548/0600, v.s. váš telefon a do poznámky napište jméno dvojice. Tuto platbu preferujeme. Zaplacením budete zaregistrováni. Budeme ještě radši, pokud nám o platbě pošlete info mail (bez dokladu, jen prostou zprávu) na glaser@orech.cz a připíšete telefonní čísla obou hráčů (viz bod 7 – níže)

6) KAŽDÝ HRÁČ musí  předložit doklad o negativním výsledku testu na covid, doklad o očkování apod. – podrobně viz bod 18) opatření – viz níže (každý má nárok na antigenní test zdarma 1 x za 3 dny, testovací místa jsou volná, testování netrvá ani minutu a výsledek je za 20 minut !!). Podle všeho stačí i doklad od zaměstnavatele (OSVČ jsou sami sobě zaměstnavatelem), že jste byli v posledních 72 hodinách testováni a to s výsledkem negativním. Stačí mít výsledek v mobilu. Jen k nahlédnutí. Ostatní je vaše odpovědnost. Ani nebudeme zkoumat kdo a kde pracuje apod.

7) KAŽDÝ HRÁČ musí uvést na seznam své jméno a příjmení a telefonní číslo. Tento seznam musí organizátor uchovat po dobu 30 dnů.

8) Při sportu nemusíme mít roušku ani respirátor. Ten musíme mít pouze v uzavřených prostorách. Tedy na WC.

9) Prosíme všechny, aby si oproti zvyklostem z minulých let nepodávali ruce, neobjímali se apod. Neuvádějte ostatní do rozpaků tím, že jim budete podávat ruku před nebo i po zápase. Není to výraz neúcty. Až se situace zklidní, zase se k tomu rádi vrátíme. Rovněž všechny prosíme o maximální ohleduplnost a přátelský přístup.

POKUD NEHODLÁTE TYTO BODY DODRŽET, ODHLAŠTE SE PROSÍM A PŘENECHEJTE MÍSTO TĚM, KTEŘÍ JSOU PRO PŘÍPRAVU OCHOTNI JE DODRŽET. DĚKUJEME.

 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í (výňatky, zvýrazněno, co se týká nás)

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

…..

4. omezuje

a) provoz heren a kasin tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,

b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, s výjimkou dětí mladších 6 let věku, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje; tyto podmínky neplatí pro: i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují, ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

c) provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.),

15. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 2 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 10 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 50 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 2 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % 8 dle příslušných norem, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak; uvedené podmínky se nevztahují na:

a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,

b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,

c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,

d) hromadné akce, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,

e) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a c) a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

 – i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 18, nebo

- ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

- iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

- iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

…….

18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Celé znění ZDE